ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ(GDP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਉਤਪਾਦਿਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।[1]

GDP 1990–1998 ਅਤੇ 1990–2006, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰਾਂ
1961 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਓ ਈ ਸੀ ਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ