ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

(ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ А ਛੋਟਾ а) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।