(ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ А ਛੋਟਾ а) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।