ਇਦਰੀਸ (ਪੈਗ਼ੰਬਰ) ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦਾ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।