ਇਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ।