ਇੰਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾਕ ਸਮਰਾਟ ਅਟਾਹੁਆਲਪਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਪੇਨੀ ਪਿੱਜ਼ਾਰੋ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਦੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਇੰਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਇੰਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ