ਈਟਾ (ਵੱਡਾ: Η, ਛੋਟਾ: η; ਯੂਨਾਨੀ: ἦτα ;) ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ।