(ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ И ਛੋਟਾ и) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।