ਉੱਤਮ ਚੋਲ ਚੋਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੰਤਕ ਚੋਲ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 970 ਈ. ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ।