ਉੱਤਲ ਲੈੱਨਜ਼ ਲੈੱਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।