ਉੱਨ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾਨੁਮਾ ਉਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭੇਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉੱਨ ਜਾਂ ਮੋਹੇਰ, ਕਸਤੂਰੀ ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਗਿਵੀਊ ਉੱਨ, ਖ਼ਰਗੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗੋਰਾ ਉੱਨ ਆਦਿ, ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।[1]

ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਨ
ਆਰਕੰਸਾ ਵਿਖੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਨ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. Braaten, Ann W. (2005). "Wool". In Steele, Valerie (ed.). Encyclopedia of Clothing and Fashion. Vol. 3. Thomson Gale. pp. 441–443. ISBN 0-684-31394-4.