ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

(ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ У ਛੋਟਾ у) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।