ਐਂਕਾਈਲੌਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸਥਿਸਮੇਕਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੇਢ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਕੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਅਸੰਜਨ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਠੋਰਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਪਨੇ ਊਤਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਬਣਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੀ ਐਂਕਾਈਲੌਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਐਂਕਾਈਲੌਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Postarthritische Ankylosen - Roe HG rechts