ਐਂਡਰੋਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਐਂਡਰੋਇਡ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੋਧੋ