ਇੱਕ ਐਂਡੋਮੌਰਫਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਲਜਬਰਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਮੋਮੌਰਫਿਜ਼ਮ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਤਹਿ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰੇਖਾ m ਉੱਤੇ ਔਰਥੋਗਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰੇਖਿਕ ਓਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਡੋਮੌਰਫਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਟੋਮੌਰਫਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ