ਐਤਰੇਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ

ਐਤਰੇਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ (ਗ੍ਰੰਥ) ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰ, ਮਹੀਦਾਸ ਐਤਰੇਆ ਹੈ।[1][2]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Keith, Arthur Berriedale (1998) [1920]. Rigveda Brahmanas: the Aitareya and Kauṣītaki Brāhmaṇas of the Rigveda. Delhi: Motilal Banarsidass. p. 28. ISBN 81-208-1359-6. 
  2. Roman alphabet transliteration, TITUS