ਐਫ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Ф ਛੋਟਾ ф) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।