ਐਲ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Л ਛੋਟਾ л) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।