ਐਸ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ С ਛੋਟਾ с) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।