ਐੱਸਪੇਰਾਂਤੀਸਤ (ਐੱਸਪੇਰਾਂਤੋ: Esperantistoj) ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਸਪੇਰਾਂਤੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ "ਆਸਵੰਦ" ਜਾਂ "ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ" ਹੈ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਐੱਸਪੇਰਾਂਤੀਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਸੋਧੋ