ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਸੋਧੋ

ਓਟੋ ਸਲੂਟਰ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਨਵੰਬਰ 1869 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਓਟੋ ਸਲੂਟਰ ਨੇ 1891 ਤੋਂ 1898 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂਗੋਲ ਵਿਦਿਆ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਖਣਿਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਰਲੀਨ ਅਤੇ ਬੋਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੇ 1911 ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੇੈਸਰ ਵਜੋਂ ਹਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਓਟੋ ਸਲੂਟਰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਉਸ਼ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭੂ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।


ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ