ਓਪੇਰਾ (ਗੁੰਝਲ-ਖੋਲ੍ਹ)

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ
(ਓਪੇਰਾ (ਗੁੰਝਲ ਖੋਲ੍ਹ) ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ)

ਓਪੇਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: