ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ (ਵੱਡਾ: Ο, ਛੋਟਾ: ο) ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ 15ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ।