ਓਮੇਗਾ (ਵੱਡਾ Ω, ਛੋਟਾ ω; ਯੂਨਾਨੀ: Άλφα Álpha) ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ 24ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਖਰ ਹੈ।