ਓਰਦੂ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਕੰਢੇ ਵਸਿਆ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਓਰਦੂ ਸੂਬਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।