ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਾਂ ਛੇ ਤੋਂ ਵਧ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਓਲੀਗੋਡੌਂਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨਸੋਧੋ

ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹਾਲਾਤ, ਆਮ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰਕਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਰਖੀ ਗੜਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟੋਡਰਮਲ ਡਿਸਪਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜਸੋਧੋ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।