ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਂਟਰ

ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ,ਸਦੱਸਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸਗੰਠਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਵਜਨੀਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁਚਣੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1967 ਵਿੱਚ ਔਹਾਈ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਓ. ਸੀ। ਏਲ. ਸੀ. ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਬਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਬ ਤੋਂ ਵਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਅਕਸੇਸ ਕੈਟਾਲੋਗ ਵਰਲਡਕੈਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਂਟਰ (OCLC)
ਕਿਸਮNonprofit membership cooperative
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰDublin, Ohio, United States
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰWorldwide
ਮੁੱਖ ਲੋਕSkip Prichard, Presidentand CEO
ਉਦਯੋਗLibrary services
ਉਤਪਾਦ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ