ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਜਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ, ਚਾਕੂ, ਦਾਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਾ ਹਨ।

ਕਟਾਈ ਦੇ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ