ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕਿਸ਼ਾਂਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋੋਕਾਰ ਨਾਰੀ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਚੇਤਨਾ, ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ।ਰੀੀ

ਰਚਨਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਕਰਮਜੀਤ ਕਿਸ਼ਾਂਵਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਸੋਧੋ

  • ਸੁਣ ਵੇ ਮਾਹੀਆ
  • ਗਗਨ ਦਮਾਮੇ ਦੀ ਤਾਲ

ਸੰਪਾਦਤਸੋਧੋ

  • ਸਿਰਜਣਹਾਰੀਆਂ
  • ਵਾਰਤਕ
  • ਯੁਗੇ ਯੁਗੇ ਨਾਰੀ