ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰੋਸ਼ੀਆ