ਕਸੀ (ਵੱਡਾ: Ξ, ਛੋਟਾ: ξ) ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ 14ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ।