ਕਾਜ਼ੀ (ਕ਼ਾਦੀ, ਕ਼ਾਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਕਾਦੀ) (Arabic: قاضي qāḍī) ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ[1] ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਜਮਾਹ, ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ (ਉਲੇਮਾ) ਦੀ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਅਵਸ਼ਕ ਹਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਅਬੂ ਜ਼ਾਯਦ ਮਾ'ਰਾ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ (1334)

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ