ਕਾਰਬਨੀ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ

ਕਾਰਬਨੀ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਪ-ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨੀ ਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[1][2]

ਕਾਰਬਨੀ ਮੀਥੇਨ ਅਣੂ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਯੋਗ ਹੈ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ