ਕਾਰਲ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਕੋਰੀ

ਕਾਰਲ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਕੋਰੀ (ਦਸੰਬਰ 5, 1896 - ਅਕਤੂਬਰ 20, 1984) ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟ ਸੀ।