ਵਿਆਕਰਨ ਕਾਲ ਬੋਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੋਧ ਲਾਉਂਦੇ। ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵਾਚਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਬਦਲਦੇ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ