ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਕਾ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ К ਛੋਟਾ к) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।