ਕੁਆਂਟਮ (ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ)

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ

ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਮ ਸ਼ਬਦ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਵਿਗਿਆਨਸੋਧੋ

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਸੋਧੋ

ਭਾਸ਼ਾਸੋਧੋ

ਫਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨਸੋਧੋ

ਫੁਟਕਲਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ