ਕੁਆਂਟਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ

ਕੁਆਂਟਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ) ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਛੋਟਾ ਅਨਿਰੰਤਰ ਸੈੱਟ (ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਅੰਕ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ