ਕੁਲੋਤੁੰਗ ਚੋਲ ਪਹਿਲਾ

ਚੋਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ