ਕੇਸਰੀ (ਰਾਮਾਇਣ)

ਹਨੁਮਾਨ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ

ਕੇਸਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਨਰ ਸਨ।