ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ, 10 ਕੈਕਸਟਨ ਸਟਰੀਟ, ਲੰਦਨ, SW1H 0AQ

ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ, ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਕਸਟਨ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਪਾਮਰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ।