ਰੇਖਾਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਨ (ਐਂਗਲ) ਉਹ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਰਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।

∠, ਕੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ