ਕੋਲੀਫੋਰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Coliform bacteria) ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਗਾਣੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[1] ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਡ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਫੋਰਮ ਤੈਰਾਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਉਹ; ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰਮ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਲੀਫੋਰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ

ਕੋਲੀਫੋਰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜੀਨ:[2]

  • ਸਿਟਰੋਬੈਕਟਰ
  • ਇੰਟਰੋਬੈਕਟਰ
  • ਹਾਫਨੀਆ
  • ਕਲੈਬਸੀਐਲਾ
  • ਇਸਚੈਰਚੀਆ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. American Public Health Association (APHA), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (19th ed.), APHA, Washington, DC (1995).
  2. The Microbiology of Drinking Water (2002) – Part 1 -(h2o) Water Quality and Public Health; Department of the Environment