ਕੋਵੇਰੀਅੰਸ (ਗੁੰਝਲ ਖੋਲ੍ਹ)

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ
(ਕੋਵੇਰੀਅੰਟ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਦਰ, ਕੋਵੇਰੀਅੰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸਸੋਧੋ

ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤਸੋਧੋ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ