ਕੌਟਿਜ ਪਨੀਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪਨੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਹੀਂ-ਪਨੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੌਟਿਜ ਪਨੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ