ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਦਾ ਜਨਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ

ਸੋਧੋ