ਖ਼ੇਸੂਸ ਦੇ ਨਾਸਾਰੇਨੋ ਗਿਰਜਾਘਰ (ਕੁਦੀਯੈਰੋ)

ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ਾਰੇਨੋ ਗਿਰਜਾਘਰ (ਕੁਦੀਲੇਰੋ) ਅਸਤੂਰੀਆਸ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ਾਰੇਨੋ ਗਿਰਜਾਘਰ (ਕੁਦੀਲੇਰੋ)
।glesia de Jesús de Nazareno (Cudillero)
ਸਥਿਤੀਅਸਤੂਰੀਆਸ,  ਸਪੇਨ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕਸੋਧੋ