ਖਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੁਟਾਈ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸੇਮਨਾਲੀ, ਧਾਤਨਾਲ਼ੀ, ਧਾਤਰੇਖਾ, ਧਾਤ-ਤਹਿ ਜਾਂ ਰੇਤੇ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਜਮਾਅ 'ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੋਂ-ਗਰਭੀ ਮਾਦੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ