ਖਾ (ਸਿਰਿਲਿਕ:ਵੱਡਾ Х ਛੋਟਾ х) ਸਿਰਿਲਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ।