ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਖੱਲ ਦੀ ਚਿੱਤਰ

ਖੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ