ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ (Kinetic Energy) ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[1] ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਆਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਗ ਤੱਕ ਤਸਰੀਹ (accelerate) ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ E ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਣਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Jain, Mahesh C. (2009). Textbook of Engineering Physics (Part।). PHI Learning Pvt. Ltd. p. 9. ISBN 81-203-3862-6., Chapter 1, p. 9